Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο Μόναχο έγινε στις αρχές Ιουλίου του 2014, η μεγαλύτερη εκδήλωση στο χώρο της Αναπαραγωγής στην Ευρώπη το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας με περισσότερους από 8500 συνέδρους.

Η ομάδα μας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχε μια έντονη παρουσία με πέντε επιστημονικές ανακοινώσεις

Blastocyst development in single-step versus sequential culture media: prospective randomized study with sibling oocytes

Η προοπτική αυτή μελέτη σε 371 ΜΙΙ ωάρια έδειξε ότι η καλλιέργεια των εμβρύων σε single-step καλλιεργητικά υλικά (Global) συνδέεται με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σχηματισμού βλαστοκύστης, χρησιμοποίησης των εμβρύων και υψηλότερου βαθμού ποιότητα σε σύγκριση με sequential καλλιεργητικά υλικά (Origio).

The metabolic profile of the human embryo as revealed by screening for >100 metabolites by HILIC-MS/MS and its association with development and chromosomal abnormalities

Η προοπτική αυτή μελέτη σε 320 ανθρώπινα έμβρυα έδειξε ότι το μεταβολικό τους προφίλ διαφέρει σημαντικά ανάμεσα σε χρωμοσωμικά ομαλά και χρωμοσωμικά ανώμαλα έμβρυα.

Does extending the time interval between human chorionic gonadotrophin administration and oocyte pick-up by two hours affect oocyte retrieval rate – a randomized clinical trial

Η προοπτική αυτή τυχαιοποιημένη μελέη σε 156 ασθενείς έδειξε ότι η παράταση του διαστήματος ανάμεσα στη χορήγηση hCG και την ωοληψία για 2 ώρες δεν φαίνεται να επηρεάζει το ποσοστό ανάκτησης ωαρίων.

Corifollitropin-alfa compared to daily rFSH in poor responders undergoing ICSI: a randomized clinical trial

Η προοπτική αυτή τυχαιοποιημένη μελέτη σε 79 ασθενείς έδειξε ότι η κοριφολλιτροπίνη-α φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματική με την ημέρησια χορήγηση ανασυνδυασμένης FSH για τη διέγερση των ωοθηκών σε σχέση με τον αριθμό των ωαρίων που λαμβάνται σε πτωχές απαντήτριες που υποβάλλονται σε ICSI.

ThyrART: embryo quality and reproductive outcome after IVF according to maternal thyroid function and autoimmunity

Η προοπτική αυτή μελέτη σε 42 ασθενείς έδειξε ότι οι αλλαγές στη συγκέντρωση μητρικής TSH συνδέονται με την έκβαση της εγκυμοσύνης. Παράλληλα οι αλλαγές στη θυροξίνη και την τριωδιοθυρονίνη συνδέονται με παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την εμβρυική ανάπτυξη.

Παράλληλα, διοργανώσαμε τη προσυνεδριακή ημερίδα με τίτλο: «Η συμβολή της ενδοκρινολογίας και της αντιμετώπισης της πρώιμης εγκυμοσύνης στην επιτυχία ενός κέντρου αναπαραγωγής» στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 450 ειδικοί στο χώρο της Αναπαραγωγής.