Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Σε αυτό το διήμερο συνέδριο δόθηκε μια σειρά διαλέξεων οι οποίες συμπληρώθηκαν με ασκήσεις σε μικρές ομάδες. Το θέμα της πρώτης ημέρας "Προγραμματισμός της έρευνά σας" περιελάμβανε τα πρώτα βήματα της έρευνας, το είδος των συμμετεχόντων στη μελέτη και τη διαχείριση της μελέτης.

"Η δημοσίευση της έρευνας σας» ήταν το θέμα της δεύτερης ημέρας και περιελάμβανε τα διάφορα στάδια συγγραφής ενός εγγράφου που θα υποβληθεί, θα ανασκοπηθεί, θα αναθεωρηθεί και τελικά θα δημοσιευθεί.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

Τύποι μελετών, προσδιορισμός δείγματος, αποτελέσματα κύρια και δευτερεύοντα και υπολογισμός μεγέθους δείγματος

Από τις πιο βασικές αποφάσεις στην ερευνητική διαδικασία είναι αυτή που θα προσδιορίσει αν θα μελετήσουμε ασθενείς, φακέλους ασθενών ή δημοσιευμένες μελέτες. Εξίσου σημαντικός είναι ο προσδιορισμός των ασθενών που θα μελετηθούν πράγμα που καθορίζει την εσωτερική και την εξωτερική εγκυρότητα μιας μελέτης. Ο σαφής προσδιορισμός του κυρίου αποτελέσματος είναι απαραίτητος για να γνωρίζουμε που εστιάζεται η μελέτη η οποία κάνουμε, ενώ παράλληλα ο υπολογισμός του αριθμού των ασθενών που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουμε την μελέτη, είναι απολύτως αναγκαίος.